onsdag 1. oktober 2008

Utdannelsen...

Man må vel kanskje ta tak i utdannelsen først hvis man vil finne seg en god jobb. Jeg har da tenkt på Vernepleier, Barnevernspedagog og Sykepleier.
Sykepleier er blitt litt uaktuelt, da mye av arbeidet er somatisk, og jeg ikke egentlig ønsker å jobbe med det somatiske. Jeg kunne godt tenkt meg å være jordmor eller jobbe på barneavdelingen på sykehusene, men det er ikke dette som er mitt førstevalg...
Barnevernspedagog har jeg vært litt usikker på fordi jeg har hørt at det er mye papirarbeid, og det er jo i bunn og grunn heller ikke dette jeg ønsker å gjøre.
Vernepleier er vell det jeg har falt mest på, men jeg ønsker ikke å jobbe med funksjonshemmede som hovedfokus, men selvom det er dette Vernepleierene legger mest fokus på under studie-tiden, er jo mulighetene så mange....

Noen utdrag fra www.jobbfeber.no:

Barnevernspedagog:
"Det er først og fremst i arbeidet med barn og unge som har sosiale og psykiske problemer, eller som står i fare for å få det, at en barnevernpedagog har sin misjon.
En barnevernpedagog arbeider gjerne som:
- saksbehandler, miljøarbeider eller leder innen alle områder i barnevernsektoren- institusjonsleder eller miljøarbeider i barne- og ungdomspsykiatrien- miljøarbeider i skolen og på en rekke andre områder innen forebyggende barne- og ungdomsarbeid
Barnevernpedagoger som arbeider i omsorgs/behandlingsinstitusjoner eller i kollektiv, jobber ofte turnus og har vakter på kveldstid og i helgene.
Begynnerlønn i kommunal sektor (KS) er 270 000 og topplønn er 308 200 etter 10 år. (2006)
Med 1-årig spesialutdannelse er begynnerlønn 289 100, og topplønn 325 000 etter 10 år. Med mastergrad, vil du få 310 000 i begynnerlønn og 368 000 etter 10 år. "
Vernepleier:
"Vernepleieryrket gir deg muligheten til å delta i menneskers utvikling mens du er på jobb. Du tar aktivt del i livene til barn og voksne med ulike funksjonsvansker.
Vernepleiere arbeider hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Arbeidet foregår i direkte kontakt med mennesker med funksjonsvansker og er rettet mot brukernes hverdagsliv. Arbeidet kan i prinsippet skje når som helst på døgnet og er gjerne av langvarig karakter.
Utfordringer knyttet til psykisk utviklingshemming står sentralt i utdanningen, men vernepleiere arbeider også med mennesker med fysisk funksjonshemming eller psykiske lidelser, aldersdemens eller lignende.
En stor del av arbeidet skjer i hjemmet til brukerne. Vernepleiere bistår også brukerne utenfor hjemmet og gir brukerne assistanse slik at brukerne kan fungere i arbeid, skole eller barnehage samt delta på ulike fritidsaktiviteter. Felles for disse brukerne er at de kan ha nytte av den kompetansen vernepleiere har innen miljøarbeid, pleie og omsorg samt habilitering og rehabilitering. Målet er å oppnå best mulig funksjonsevne, mestring og sosial deltagelse for brukerne. Arbeidet tar utgangspunkt i brukerens premisser og ressurser, hvor vernepleieren oppmuntrer til egeninnsats av dem de jobber med.
Behovet for vernepleiere er stort og valgmulighetene er mange både når det gjelder arbeids- og videre utdanningsalternativer.
Begynnerlønn for vernepeleier i kommunal sektor (2006)(KS) er 270 000 og topplønn er 308 200 etter 10 år.
Med 1-årig spesialutdannelse innen psykiatri, målrettet miljøarbeid, rus mv., er begynnerlønn 289 100, og topplønn 325 000 etter 10 år. Tar du mastergrad, vil du få 310 000 i begynnerlønn og 368 000 etter 10 år."
Sykepleier:
"Som offentlig godkjent sykepleier jobber man på sykehus, syke- og aldershjem, ved kommunale helsestasjoner, i hjemmesykepleien, i bedriftshelsetjenesten eller ved private institusjoner.
Å arbeide som sykepleier innebærer å ta ansvar og arbeide faglig forsvarlig overfor mennesker i alle aldersgrupper som er utsatt for sykdom og skade, akutt og kronisk syke, funksjonshemmede og rehabiliteringstrengende. Som sykepleier har man et arbeid med stadig nye utfordringer i et tverrfaglig arbeidsfellesskap og i et hektisk miljø. Utfordringene sykepleieren står overfor vil endre seg etter hvert som helseproblemene i befolkningen endres og nye behandlingsprinsipper og teknologi utvikles.
Sykepleiere har et nært samarbeid med andre yrkesgrupper og er ledere for sykepleietjenesten.
Minstelønnssatsene for sykepleiere i 2007 er etter arbeidsarfaring (år):
Sykepleier:
0 år: 281.500.-
4 år: 287.600.-
8 år: 295.600.-
10 år: 320.400.- "
Hmm.. Jeg tror for min egen del at sykepleier er litt utelukket. Men jeg tror jammen Kine kom med en god ide! Jeg skal virkelig sette meg litt mer inn i hva Barnevernspedagogene gjør jeg! :)
Jeg har jo mange ganger tidligere tenkt Barnevernspedagog, men lagt det litt fra meg da mange har sagt til meg at det er MYE papirarbeid og den type jobb, og det er jo ikke akkurat det jeg ønsker. Men nå skal jeg google meg min vei gjennom jungelen og se om jeg kommer over flere spennende lenker. :-)

0 kommentarer: